Strona 1 z 1

To pierwszy taki projekt?

Post: 14 wrz 2012, 8:56
autor: admin
Pytają Państwo Czy tego typu projekty były/ są realizowane już gdzieś w Polsce i na świecie, i co dały innym?

Obecnie analogiczny projekt pod nazwą „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową (WIPH) i Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Projekt ma na celu wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie wielkopolskim. Opracowane strategie pozytywnie wpłyną na rynek pracy przyczyniając się w dłuższej perspektywie do stworzenia nowych miejsc pracy. Projekt obejmie swoim wpływem pracowników przedsiębiorstw, którzy będą mogli korzystać z wiedzy wypracowanej w ramach projektu. Pracownicy organizacji przedsiębiorców i pracodawców będą mogli wdrażać mechanizmy wspierające tworzenie i odbudowę utraconych miejsc pracy wysokiej jakości. Ponadto projekt, poprzez promowanie nowych „zielonych” miejsc pracy, pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne woj. wielkopolskiego, co bezpośrednio przełoży się na komfort życia jego mieszkańców.
Więcej: http://www.zielonawielkopolska.pl

Re: To pierwszy taki projekt?

Post: 14 wrz 2012, 8:56
autor: admin
Od 1 kwietnia 2009 r. do 31 maja 2010 r. Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” realizowała projekt „Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania”. Projekt ten miał na celu zbudowanie systemu, który pozwoli zidentyfikować dziedziny i przedsiębiorstwa posiadające duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. mazowieckim i zaproponowanie działań mających na celu większe wykorzystanie tego potencjału. Projekt został skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast i powiatów) oraz instytucji rynku pracy (Powiatowych Urzędów Pracy), które dzięki uzyskanym, w ramach realizacji projektu, informacjom otrzymały możliwość wdrażania mechanizmów wspierających tworzenie i odbudowę utraconych miejsc pracy wysokiej jakości. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a więc instytucji regionalnych mających wpływ na kształt regionalnej polityki rynku pracy.
Więcej: http://www.premium-praca.iped.pl/

Re: To pierwszy taki projekt?

Post: 14 wrz 2012, 8:57
autor: admin
Od 1 czerwca 2009 r. do 28 lipca 2010 r. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach w partnerstwie z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” realizowała projekt pt. „Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w województwie śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania”. Celem projektu było zbudowanie systemu pozwalającego na identyfikację dziedzin i przedsiębiorstw, które posiadają duży potencjał tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w woj. śląskim i zaproponowanie działań mających na celu większe wykorzystanie tych potencjałów.